تبلیغات
یاران عاشق - یادشهدای عزیز ینگجه را گرامی میداریم وبه ارواح مطهرشان درود می فرستیم .یادشان گرامی .صلوات
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم