تبلیغات
یاران عاشق - ماه رمضان ماه رحمت وماه بندگی واستغفارازگناهان
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم