تبلیغات
یاران عاشق - یادشهدای 8سال دفاع مقدس روستای ینگجه كه در تیرماه به شهادت رسیدن را گرامی میداریم وبه روحشا ن صلواتی نثار میكنیم
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم