تبلیغات
یاران عاشق - یادشهدا ورزمندگان 8سال دفاع مقدس روستایقهرمان پرورینگجه را گرامی میداریم
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم