تبلیغات
یاران عاشق - یادروحانی وفرمانده دلاور معلم شهیدباب الله(شیخ یدالله)سبزی گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم