تبلیغات
یاران عاشق - یادپاسداروظیفه سنگرسازبی سنگر شهید عباسعلی سبزی (غیاثی) گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم