تبلیغات
یاران عاشق - یادپاسداررشیداسلام فرمانده دلاور شهید سیدجمال موسوی گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم