تبلیغات
یاران عاشق - یادبسیجی باتقوا تک تیرانداز شجاع شهید محمدعلی یساقی گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم