تبلیغات
یاران عاشق - یادروحانی وغواص شهید ابوالقاسم آژند(هاشمی) گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم