تبلیغات
یاران عاشق - یادروحانی وغواص شهید محمدحسین اماموردی (معروف به خلیل)گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم