تبلیغات
یاران عاشق - یادسرباز فداکارو دلیر شهید حسین اصغر اماموردی گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم