تبلیغات
یاران عاشق - شهدا یاوران وپیروان ولایت . شعارشان با ولایت تاشهادت
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم