تبلیغات
یاران عاشق - شهیدی که قبل از بازکردن معبر حتا راضی نشد با پوتین بر روی مین برود .پوتینهارا تحویل انبار داد؟؟!!!. واختلاسها ونجومی بگیران .... که حیارا سربریدند.
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم