تبلیغات
یاران عاشق - دربهار آزادی جای شهدا خالی .یادونام شهدای هشت سال دفاع مقدس بویژه شهدای عزیز روستای ولایتمدار ینگجه گرامیباد.
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم